ตารางแพทย์

ประจำเดือน เมษายน 2567

ตารางแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
โปรดนัดหมายก่อนรับบริการ

คลินิกเปิดทุกวัน 10.00 – 20.00 น.

พญ.วิโรจนา กสิบุตร (หมอโอ้)
Dr.Wirojana Kasibuthr

พญ.กนกพร คงเจริญ (หมอแนน)
Dr.Kanokporn Kongcharoen

นพ.วิศรุต รัตนสิริสวัสดิ์ (หมอชีส)
DR.VITSAROOT RATANASIRISAWAD

ผศ.พญ.รัมภา หลินปิยวรรณ์ (หมอรัมภา)
Dr.Rumpa Linpiyawan

นพ.ภาสวี นาฑีทอง (หมอเนล)
DR.Pasawee Natheethong

พญ.วชิรา รุทระวณิช (หมอตุ๊กตา)
Dr.Vachira Rudravanija

วันจันทร์

หมอเนล

วันอังคาร

หมอโอ้
หมอแนน
หมอรัมภา

วันพุธ

หมอโอ้
หมอรัมภา

วันพฤหัส

หมอชีส

หมอแนน

หมอรัมภา

วันศุกร์

หมอรัมภา

หมอชีส

 

 

วันเสาร์

หมอเนล
หมอรัมภา

 

วันอาทิตย์

หมอตุ๊กตา
หมอเนล

 

นัดหมาย
นัดหมาย
นัดหมาย